DISCIPLINE

  • KARATE
  • KENKA             KARATE FULL CONTACT
  • SHOTOKAN
  • SHITO RYU
  • GOJIU RYU
  • SHORIN RYU
  • KYUSHO
  • KO AI RYU      BU JUTSU
  • TEKKI  KATO  KEMPO