DISCIPLINE

  • KARATE
  • KENKA ( KARATE FULL CONTACT)
  • KENKA PRO
  • SHOTOKAN
  • SHITO RYU
  • GOJIU RYU
  • SHORIN RYU
  • KYUSHO
  • KO AI RYU      BU JUTSU