Israel

President: Rony Akirav
International Refree:Adi Shabi Klainmits